ZALECENIA DOTYCZĄCE COVID-19

Udostępniamy materiały opracowane na podstawie zaleceń Państowej Inspekcji Sanitarnej przez
mgr zdrowia publicznego p. Agnieszkę Szewczyk,
we współpracy z
dr nauk medycznych p. Janem Szypułą 

PROJEKT WYTYCZNYCH W ZAKRESIE OBSŁUGI KELNERSKIEJ, BARMAŃSKIEJ ORAZ PODCZAS IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Udostępniamy do dyskusji projekt wytycznych w zakresie obsługi kelnerskiej, barmańskiej oraz obsługi w czasie imprez okolicznościowych.

Wszystkie dokumenty zostały przygotowane przez Stworzyszenie Kelnerów Polskich.

Państwa uwagi są wskazane, prosimy o kierowanie ich na adres: biuro@polskaizbahotelarstwa.pl

PISMO PREZESA
POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA
DO PREZESA
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Polska potrzebuje wykreowania nowej narracji marketingowej zagranicą, dlatego PIH zwraca się do Polskiej Organizacji Turystycznej o powołanie rady programowej, do której zaproszeni zostaną m.in niezależni eksperci branżowi wskazani przez Izbę.
Szczegóły w piśmie.

Uwagi do rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Szanowna Pani Wicepremier,

Polska Izba Hotelarstwa stoi na straży bezpieczeństwa polskich hotelarzy. Nie można dopuścić do wprowadzenia rozporządzenia, którego następstwa będą tragiczne dla i tak już ekstremalnie dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa branży. Dlatego też Zarząd Polskiej Izby Hotelarstwa zdecydował się działać szybko i zdecydowanie w imię dobra wspólnego szeroko rozumianej rodziny hotelarskiej. Dodatkowo chciałbym zaakcentować inny ważny wątek, nie zawarty w załączonym proteście.

Czy autorzy rozporządzenia mają na myśli pisząc: "Hotele" również apartamenty mieszkalne i apartamenty w Condominiach??? Z przykrością stwierdzam, że Polski Rząd tworzy kolejne przywileje dla turystycznie zorientowanych Wspólnot Mieszkaniowych. W jednostkach mieszkalnych tego typu obiektów znajdują się nisze kuchenne – kuchnie !!! Czyli nie potrzebujemy już zawodu hotelarza Pani Wicepremier ??? Czy klient takiego obiektu nie potrzebuje już obsługi w trakcie pobytu ??? To rozporządzenie umacnia „szarą strefę” oraz pogłębia kryzys branżowy. Zaciera się obraz tych którzy rzetelnie zasilają budżet Państwa w niezbędne środki od tych, którzy do tego budżetu nie dokładają nic !!!!

Z przykrością stwierdzam, że zawód i ranga zawodu gościnnego jest aktualnie nie czytelna dla ustawodawców.

W załączeniu przesyłam protest Polskiej Izby Hotelarstwa z uwagami do rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z poważaniem,

Marek Łuczyński

Prezes Zarządu Polskiej Izby Hotelarstwa - członek branżowego sztabu kryzysowego


Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Wytyczne zostały opracowane przez Branżowy Sztab Kryzysowy we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie tego dokumentu, w szczególności wyrazy uznania dla p. Ministra Andrzeja Gut-Mostowego, który na każdym etapie prac wspierał nasze działania.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Autor: mgr zdrowia publicznego Agnieszka Szewczyk
Data: 23.03.2020 r.

Koronowirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na

takie detergenty jak mydło oraz preparaty do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Wirus przenosi się:

a) bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w

trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia.

Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako

bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku

(strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),

b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu)

przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem

człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

Zaleca się:

1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m).

2. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników, kontrahentów i klientów

hotelu: wodą z mydłem prze 30 sek( 3 krotne zaśpiewanie piosenki „Sto lat” )dokładnym osuszeniu dłoni ręcznikiem jednorazowym . Nie wskazane jest używanie suszarek . Po osuszeniu rąk można zdezynfekować preparatem na bazie alkoholu . Promujemy umycie rąk po przyjściu do hotelu

3. Upewnić się, że pracownicy, kontrahenci i klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą,

• umieść dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach i w widocznych miejscach w

miejscu pracy i upewnij się, że dozowniki te są regularnie napełniane,

• wywieś plakaty promujące mycie rąk,

4. Nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

5.Zapewnić, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

• powierzchnie w tym podłogi, biurka, lady i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki,

poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka

dezynfekcyjnego, poprzez przetarcie na wilgotno ( gotowe chusteczki nasączone preparatem /detergentem lub za pomocą ścierek/ręczników jednorazowych

• wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i gości np. toalety, windy poręcze od schodów powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane co 2 godziny

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi.

Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych,

które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma

zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli

skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych.

Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np.

dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko

zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –

jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła

i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i

nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,

w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić

przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1,5-2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma

gorączkę. Jeśli jest się zbyt blisko, można zaaspirować wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować

przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu

Należy bezwzględnie zostać w domu, poinformować odpowiednie służby, żeby poddać się wymaganym procedurom bezpieczeństwa.

Autor: mgr zdrowia publicznego Agnieszka Szewczyk

Współpraca naukowa: dr nauk medycznych p. Jan Szypuła  

Założenia projektu
„KWARANTANNA W HOTELACH”

Autor: Prezes PIH p. Marek Łuczyński
Data: 23.03.2020 r.

- czas trwania projektu: (nie później niż 01 kwiecień – czerwiec 2020 z możliwością przedłużenia)

- grupa docelowa: (Polacy powracający z zagranicy korzystający z programu rządowego „lotdodomu”)

- miejsce odbywania kwarantann: hotele oraz nieskategoryzowane obiekty noclegowe chcące wziąć udział w projekcie (zgłoszenia do projektu trwać będą do 31 marca br.);

Sprawy organizacyjne związane z zakwaterowaniem osób poddanych kwarantannie:

• wojsko oraz policja biorą odpowiedzialność za transport Polaków do wyznaczonych centrów pobytowo-kwarantannowych;

• ze strony resortów koordynujących walkę z epidemią koronawirusa w Polsce do każdego obiektu oddelegowani będą koordynatorzy zarządzający. Służby Państwowe zapewnią bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne oraz będą pełnić nadzór w zakresie zarządzania obiektami noclegowymi w czasie trwania projektu;

• służby Państwowe pilnują osób przebywających na kwarantannie, zapewniając im wyżywienie oraz w miarę potrzeb dostęp do potrzebnych medykamentów;

• Po zakończeniu kwarantanny w danym obiekcie wojsko zobowiązane jest odkazić w całości obiekt noclegowy. Hotelarz/właściciel obiektu nie ponosi żadnych kosztów pieniężnych z tego tytułu.

Korzyści dla obiektów noclegowych, które wezmą udział w projekcie:

• za każdy miesiąc korzystania przez wojsko lub policję z danego obiektu, hotelarz otrzymuje rekompensatę pieniężną wg zryczałtowanej opłaty;

• obiekty które wezmą udział w projekcie są zwolnione od zapłaty podatku od użytkowania wieczystego lub podatku od nieruchomości;

• obiekty biorące udział w projekcie są zwolnione od płacenia ZUS-u w okresie trwania projektu;

PODSUMOWANIE:

Projekt jest społecznie odpowiedzialny. Minimalizuje on ryzyko roznoszenia COVID-19 przez Polaków powracających z zagranicy, jednocześnie daje możliwość przetrwania hotelom.

Jeżeli zależy nam na zatrzymaniu liczby zakażonych w Polsce, projekt powinien być przyjęty w trybie pilnym.

Do wiadomości: 

- Podsekretarza Stanu p. Andrzeja Guta-Mostowego;

- dyr. Departamentu Turystyki w Min. Rozwoju – p. Rafała Szlachty

Autor: Prezes PIH p. Marek Łuczyński