free website maker

ZALECENIA DOTYCZĄCE COVID19

Udostępniamy materiały opracowane na podstawie zaleceń Państowej Inspekcji Sanitarnej przez
mgr zdrowia publicznego p. Agnieszkę Szewczyk,
we współpracy z
dr nauk medycznych p. Janem Szypułą 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Autor: mgr zdrowia publicznego Agnieszka Szewczyk
Data: 23.03.2020 r.

Koronowirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na

takie detergenty jak mydło oraz preparaty do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Wirus przenosi się:

a) bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w

trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia.

Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako

bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku

(strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),

b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu)

przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem

człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

Zaleca się:

1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m).

2. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników, kontrahentów i klientów

hotelu: wodą z mydłem prze 30 sek( 3 krotne zaśpiewanie piosenki „Sto lat” )dokładnym osuszeniu dłoni ręcznikiem jednorazowym . Nie wskazane jest używanie suszarek . Po osuszeniu rąk można zdezynfekować preparatem na bazie alkoholu . Promujemy umycie rąk po przyjściu do hotelu

3. Upewnić się, że pracownicy, kontrahenci i klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą,

• umieść dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach i w widocznych miejscach w

miejscu pracy i upewnij się, że dozowniki te są regularnie napełniane,

• wywieś plakaty promujące mycie rąk,

4. Nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

5.Zapewnić, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

• powierzchnie w tym podłogi, biurka, lady i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki,

poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka

dezynfekcyjnego, poprzez przetarcie na wilgotno ( gotowe chusteczki nasączone preparatem /detergentem lub za pomocą ścierek/ręczników jednorazowych

• wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i gości np. toalety, windy poręcze od schodów powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane co 2 godziny

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi.

Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych,

które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma

zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli

skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych.

Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np.

dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko

zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –

jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła

i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i

nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,

w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić

przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1,5-2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma

gorączkę. Jeśli jest się zbyt blisko, można zaaspirować wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować

przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu

Należy bezwzględnie zostać w domu, poinformować odpowiednie służby, żeby poddać się wymaganym procedurom bezpieczeństwa.

Autor: mgr zdrowia publicznego Agnieszka Szewczyk

Współpraca naukowa: dr nauk medycznych p. Jan Szypuła