Projekt pt.
"Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej"

Firma Erra Sp. z o. o. uczestniczy w realizacji niniejszego projektu w charakterze lidera wraz z partnerem, Polską Izbą Hotelarstwa.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
1.2 Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 
1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Edukacji Narodowej
1.5 Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18
1.6 Tytuł projektu: Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej
1.7 Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2020-02-29
1.8 Obszar realizacji projektu: Cała Polska
1.9 Projekt grantowy: Nie
1.10 Projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych : Nie
1.11 Projekt w ramach inżynierii finansowej: Nie

Celem projektu jest dostosowanie do lutego 2020r. praktycznej nauki zawodu dla wszystkich grup zawodów w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej do potrzeb gospodarki, w tym pracodawców. Grupa docelowa to: szkoły i placówki oświatowe prowadzące szkolnictwo zawodowe, centra kształcenia praktycznego i centra kształcenia ustawicznego i zawodowego dla wszystkich grup zawodów w Branży i ich uczniowie.
Zad. 1 - opracowanie modelowych programów PNZ, w tym ram jakości staży i praktyk dla uczniów i modelu zachęt dla pracodawców.
Zad. 2 - pilotaż modelowych rozwiązań.
Zad. 3 - ewaluacja modelowych rozwiązań w zakresie PNZ, w tym opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Wskaźniki:
7 - zawodów, dla których wypracowano rozwiązania organizacyjne w zakresie PNZ. 
592 - publiczne szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące na poziomie kwalifikacji technika, wykorzystujące wypracowane w programie rozwiązania organizacyjne w zakresie PNZ.
Partnerem projektu jest Polska Izba Hotelarstwa działająca od 2012 r. , której członkowie posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, również w zakresie potrzeb i oczekiwań pracodawców sektora HGT odnośnie kwalifikacji pracowników i sposobu przygotowania do wykonywania zawodu w danej Branży. Izba zrzesza hotele i przedsiębiorców działających w branży HGT.
Polska Izba Hotelarstwa jest:
1. Autorem Kodeksu Etyki Hotelarza, który został przyjęty przez Komisję Unii Europejskiej, jako dokument do wdrożenia w hotelach i organizacji Horeca. 
2. Współautorem i założycielem Instytutu Normalizacji i Jakości Usług Hotelarskich oraz opracowanych kryteriów do systemu jakości w hotelarstwie min. wydawania certyfikatów jakości, promowania nowych jakości w branży turystycznej, w tym gastronomicznej.
3. Organizatorem szkoleń i konkursów w zakresie jakości usług.
4. Autorem zasad organizacji praktyk dla uczniów szkół turystyczno-hotelarskich.

Na potrzeby projektu wybrano Grupę Roboczą składającą się z przedstawicieli szkół, CKP/CKZiU oraz pracodawców branży HGT z udziałem ekspertów, Lidera i Partnera, którzy uczestniczyli w 3 zorganizowanych posiedzeniach Komitetu. Podczas konsultacji uczestnicy wymieniali doświadczenia w zakresie praktycznej nauki zawodu a także doskonalenia kształcenia zawodowego w branży HGT. 

W ramach projektu eksperci opracowali modele praktycznej nauki zawodu dla siedmiu zawodów z branży HGT. Do przeprowadzenia pilotażu rozwiązań zawartych w opracowanych modelach, wybrano zawód technika hotelarstwa . Pilotaz odbędzie sie w 14 wybranych szkołach. 

EFEKT REALIZACJI PROJEKTU

"Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej"

Firma Erra Sp. z o.o. wspólnie z Polską Izbą Hotelarstwa – jako operatorzy Projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” - na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przygotowała propozycję nowego modelu praktycznej nauki zawodu (PNZ) w 10 wybranych przez MEN zawodach z branży hotelarsko-turystyczno-gastronomicznej (HGT). Opracowane modele Praktycznej Nauki Zawodu, realizowanej u pracodawcy w postaci zajęć praktycznych, proponują rozwiązania dualnego systemu kształcenia.

Modele dla poszczególnych zawodów opracowali doświadczeni zewnętrzni eksperci, wybrani w trybie konkursowym. Rezultat ich pracy - w zakresie modeli PNZ dla trzech zawodów: technik hotelarstwa, pracownik pomocniczy gastronomi, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – został przetestowany w praktyce, w formie pilotaży w 14 szkołach kształcących w wybranych zawodach, w branży HGT.

Opracowane modele są materiałem wyjściowym do dalszych prac w Ministerstwie Edukacji Narodowej nad wypracowaniem optymalnego modelu PNZ w branży HGT.

Przekazujemy Państwu opisy następujących modeli PNZ w zawodach kształcących na poziomie technika . Modele zostały zaktualizowane do nowej podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN.

1. Technik żywienia i usług gastronomicznych - grupa zawodowa GASTRONOMIA, symbol cyfrowy zawodu: 343404

2. Technik hotelarstwa - grupa zawodowa HOTELARSTWO, symbol cyfrowy zawodu: 422402

3. Technik organizacji turystyki - grupa zawodowa TURYSTYKA, symbol cyfrowy zawodu: 422104

4. Technik turystyki na obszarach wiejskich - grupa zawodowa TURYSTYKA - symbol cyfrowy zawodu: 515205

5. Technik usług kelnerskich

Opracowane modele chcemy poddać Państwa ocenie i nauczycieli PNZ poszczególnych zawodów. W tym celu przekażemy Państwu w osobnym mailu formularz ankiety ewaluacyjnej opracowanych modeli.

Będziemy zobowiązani za wszelkie uwagi i wskazówki z Państwa strony. Pozwolą one uzyskać MEN szersze spektrum wiedzy na temat optymalnego kierunku kształtowania modeli PNZ w branży HGT, a Państwa doświadczenie i wiedza w tym zakresie jest nie do przecenienia. Dzięki temu Państwa stanowisko w sprawie modeli PNZ będzie także – jako głos w dyskusji – przedstawione w MEN.

Podejmiemy w tym zakresie także współpracę z właściwymi kuratoriami oświaty.

Tadeusz Wąsik                                        Marek Łuczyński

Prezes Zarządu Erra Sp. z o.o.              Prezes Zarządu Polskiej Izby Hotelarstwa


Technik żywienia i usług Gastronomicznych 

Grupa zawodowa: GASTRONOMIA, symbol cyfrowy zawodu: 343404

Technik
hotelarstwa 

Grupa zawodowa: HOTELARSTWO, symbol cyfrowy zawodu: 422402

Technik organizacji turystyki 

Grupa zawodowa: TURYSTYKA, symbol cyfrowy zawodu: 422104

Technik turystyki na obszarach wiejskich 

Grupa zawodowa: TURYSTYKA - symbol cyfrowy zawodu: 515205

Technik usług kelnerskich