Kodeks zgodności
z RODO

Grupa Robocza ds. opracowania Kodeksu

Z końcem lipca 2021 r., uchwałą Zarządu PIH, nr 1/2021 została powołana Grupa Robocza ds. sporządzenia kodeksu postępowania zgodnie RODO.
Zgodnie z par. 2 Uchwały: 
"Celem pracy Grupy Roboczej jest sporządzenie kodeksu postępowania mającego „(…) pomóc we właściwym stosowaniu RODO – z uwzględnieniem specyfiki branży HoReCa oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (…)”."

Struktura organizacyjna Grupy Roboczej

Zgodnie z art. 40 ust. 5 RODO „(…) Zrzeszenia i inne podmioty, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, chcące opracować kodeks postępowania lub zmienić lub rozszerzyć zakres kodeksu już obowiązującego przedkładają projekt kodeksu, zmiany lub rozszerzenia organowi nadzorczemu właściwemu na mocy art. 55.
Organ nadzorczy wydaje opinię o zgodności projektu kodeksu, zmiany lub rozszerzenia z niniejszym rozporządzeniem i zatwierdza taki projekt kodeksu, zmiany lub rozszerzenia, jeżeli uzna, że stanowią one odpowiednie zabezpieczenia.(…)”
Dlatego w celu prowadzenia, monitorowania i oceny prac Grupy Roboczej na koordynatora Grupy Roboczej Zarząd PIH wyznacza Pana Krzysztofa Kowalskiego – członka PIH.

Praca Grupy Roboczej

Sektor małych i średnich obiektów noclegowych wykazuje potrzebę opracowania Kodeksu, który zapewniłby spójne podejście do zasad ochrony danych w takich obiektach oraz zapewnił stosowanie w nich mechanizmów gwarantujących zbieranie jedynie niezbędnych danych osobowych i ich wykorzystanie jedynie w celu jakim były zbierane, wskazanie podstaw prawnych legalizujących przetwarzanie zbieranych danych, wskazanie podstawowych minimalnych zabezpieczeń dla przetwarzanych danych, wskazania ryzyka, jakiemu podlegają przetwarzane dane.

Dlatego pierwszym krokiem Grupy Roboczej jest sprawdzenie dopuszczalności
projektowanego Kodeksu.

Zgodnie z wytycznymi EROD 1/2019:
"Istnieje szereg warunków, które należy spełnić, zanim właściwy organ nadzorczy będzie mógł dokonać pełnej oceny i pełnego przeglądu kodeksu do celów art. 40 ust. 5 RODO.
Ma to na celu ułatwienie skutecznej oceny każdego projektu kodeksu.
Zastosowanie mają następujące kryteria:
1. Uzasadnienie i dokumentacja uzupełniająca.
2. Przedstawiciel.
3. Zakres przetwarzania.
4. Terytorialny zakres stosowania.
5. Przedłożenie Kodeksu właściwemu Organowi nadzorczemu.
6. Nadzór nad mechanizmami zgodności z RODO.
7. Podmiot monitorujący stosowanie Kodeksu.
8. Konsultacje z interesariuszami.
9. Zgodność z przepisami krajowymi.
10. Określenie oficjalnego języka Kodeksu.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie treści Kodeksu z udziałem przedstawicieli branży oraz organizacji pozarządowych.

Ostatnim formalnym krokiem jest przedłożenie do UODO projektu Kodeksu, w ramach wniosku opracowanego zgodnie z listą kontrolną z Załącznika nr 3 Wytycznych EROD 1/2019.

© Copyright 2022 Polska Izba Hotelarzy

Built with Mobirise ‌

Web Site Designing Software