RODO informacja
dla Uczestników webinariów

Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z RODO,
jest
POLSKA IZBA HOTELARZY.
Dane kontaktowe: biuro@polskaizbahotelarzy.pl, 
Adres do korespondencji: Oddział PIH , ul. Wilanowska 12, 00-422 Warszawa. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- poinformowania o webinarium: program, warunki rejestracji na webinarium,
- identyfikacji nadawcy zgłoszenia udziału w webinarium,
- obsługi udziału Uczestników w webinarium,
- realizacji Webinarium,
- wystawienia imiennych zaświadczeń ukończenia webinarium, jeśli Uczestnik wnioskował o taki dokument.

Państwa dane będą przetwarzane tylko przez okres, jaki są do tego potrzebne lub maksymalnie przez 12 miesięcy od daty webinarium.

Podstawą prawną przetwarzania może być:
- umowa na przeprowadzenie Webinarium,
- prawnie uzasadniony interes, jakim jest informowanie Członków PIH
o działaniach statutowych Izby, do jakich należy organizowanie szkoleń branżowych.

Dane są ujawniane firmie IT, która administruje naszą pocztą oraz mogą być ujawnianie naszym sponsorom i członkom Izby, w celu wsparcia Izby w realizacji webinarium.

Mają Państwo prawo do:
- Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez Izbę na rzecz osoby, która o to wnioskuje;
- Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych;
- Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny;
- Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;
- Prawo do przenoszenia danych, które można egzekwować tylko w 2 sytuacjach, tj. kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy albo odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu Izby do przetwarzania danych;
- Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Nie stosujemy profilowania oraz nie planujemy dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

© Copyright 2022 Polska Izba Hotelarzy

Built with Mobirise ‌

Free Web Page Design Software