RODO informacja
dla Laureatów akcji #moneypomaga

Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z RODO,
jest
POLSKA IZBA HOTELARZY.
Dane kontaktowe: biuro@polskaizbahotelarzy.pl, 
Adres do korespondencji: Oddział PIH , ul. Wilanowska 12, 00-422 Warszawa. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące udziału w akcji #moneypomaga, 
- skontaktowania Państwa z dziedzinowymi specjalistami,
- realizacji usług określonych w regulaminie akcji #moneypomaga.  

Państwa dane będą przetwarzane tylko przez okres, jaki są do tego potrzebne lub przez 6 lat od daty zakończenia świadczenia usługi. Jednak z uwagi na możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, okres ten może zostać wydłużony o kolejne 3 lata, w celach archiwizacji. 

Podstawą prawną przetwarzania może być:
- realizacja umowy pomiędzy Izbą a Laureatem akcji #moneypomaga, 
- prawnie uzasadniony interes Izby, który polega na informowaniu 
o działaniach statutowych Izby związanych z akcją #moenypomaga. 

Dane są ujawniane firmie IT, która administruje naszą pocztą oraz naszym ekspertom dziedzinowym, w celu wsparcia Izby w realizacji naszych wynikających z udziału w akcji #moneypomaga.

Mają Państwo prawo do:
- Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez Izbę na rzecz osoby, która o to wnioskuje;
- Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych;
- Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny (Ustawa o Rachunkowości);
- Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;
- Prawo do przenoszenia danych, które można egzekwować tylko w 2 sytuacjach, tj. kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy albo odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu Izby do przetwarzania danych;
- Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Nie stosujemy profilowania oraz nie planujemy dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

© Copyright 2022 Polska Izba Hotelarzy

Created with Mobirise ‌

HTML5 Website Maker